Historien

Historik över Ekermanska Malmgården

Tomten där Ekermanska malmgården ligger idag beboddes enligt mantalslängderna år 1711 av en trädgårdsmästare, en vädertågare och en sillpackare. På 1720-talet flyttade en dragon dit och några år senare tullinspektören Jakob Hagman som arbetade vid stadstullen vid Skanstull. På 1730 – talet kallades huset för Gröna gården.

Samuel Ekerman gift med bryggaråldermannen Johan Falcks dotter, Maria Catharina, ärvde 1742 marken av sin svärfar. Det var troligen Samuels son, borgmästaren Carl Fredrik Ekerman, som lät uppföra malmgården på 1750-talet, som ärvdes av dennes son Adolf Ludvig Ekerman. I dåvarande kvarteret ”Bergsgruvan” köpte han på auktion 1770 två bebyggda fastigheter. 10 år senare köpte han ytterligare en tomt. Tantoområdet var vid den här tiden stadens utmark med sparsam trähusbebyggelse men med stora odlingsområden.

Det var mest fattigt folk som bodde i stadens utkanter och som också drabbades av de många bränder, som ödelade husen. I den första byggnadsordningen i Stockholm, från 1725, kan man läsa; ”Uppå Malmarne vid Torg och stora Gator samt almänna Hamnar måste ingalunda andra Hus uppbyggias än Stenhus – samt wid stranderne Åtminstone Korswärkshus warandes Träbyggningarne därsammanstädes aldeles förbudne”.

Mangårdsbyggnaden består av två sammanbyggda brädpanelade hus på stenfot. På bottenvåningen låg kök och åtta rum med vackra kakelugnar i porslin, ytterligare fyra rum fanns på övervåningen. Dessutom fanns två stall, ett fähus för nötkreatur, två svinstior, drivhus och drivbänkar. Senare forskningar har visat att gården inte består av två hus som var sammanbyggda. Det har visat sig att malmgården består av fyra, möjligen fem, små hus som byggts ihop.

Av egendomens 47 tunnland odlade man tobak på 27 tunnland. I trädgården fanns hundratalet fruktträd och tvåhundra bärbuskar samt en stor tobakslada. Idag står enbart huvudbyggnaden kvar. Det står även ett 200 år gammalt lusthus på tomten, som flyttades hit från Skinnarviksgränd 1980. Lusthuset förmedlades av Ålandsbanken till Sällskapet för makarna Malmqvists minne. Föreningen flyttade lusthuset på lastbil en natt, då det inte var möjligt att göra det dagtid. Lusthuset har tillhört den Malmqvistska gården på Torkel Knutssonsgatan i hörnet av Wollmar Yxkullsgatan på den plats polishuset idag är beläget, man tror att det byggdes 1761 eftersom årtalet finns på lusthusets vindflöjel.

Ekermanska malmgården har tjänstgjort som arbetarbostad, krog, med namnet Lätta Lifvet, och livsmedelsaffär. Av den lantliga anläggningen återstår idag en lång byggnad vars östligaste och västligaste delar förmodligen är från sent 1600- tal medan mellanliggande byggnader tillkommit under 1700 – 1800 talet.

Efter Adolf Ludvig Ekerman, som avled barnlös 1829, övergick egendomen till hans broder, grosshandlaren Carl Johan Ekerman. För att därefter gå ur släkten 1856, då den köptes av kapten Bengt Garz.  1 januari 1897 säljer fröknarna Hilda och Ebba Gartz malmgården till Stockholm stad för 195 000 kronor (vilket motsvarar 11,6 miljoner kronor i 2009 års penningvärde). Staden upplät malmgården till fattiga familjer. Fem personer kunde dela på ett rum. Då inget vatten var indraget, fick familjerna dela på en vattenkran utomhus, först på 1950 – talet drogs vatten in i huset. 1917-1925 fanns en livsmedelsaffär och en tobaksbutik i malmgården. Östra Årstabron byggdes 1924-1929 alldeles invid malmgården och detta förändrade givetvis miljön dramatiskt. Under denna tid bedrevs också en servering i huset. Huset förföll allt mer under 1900-talet. 

Stockholm stad tog över gården och har efter 1973 låtit Högalids Hembygdsförening hyra den västra längan av byggnaden. Ett samlingsrum och det moderna köket delade man med Västra Södermalms föreningsråd. I det gamla köket finns delar av föreningens föremålssamling. I museirummet finns möbler från sent 1800 – tal samt fängelset Långholmens orgel, fortfarande spelbar. I intilliggande rum finns en handelsbod. I husets övervåning finns en snickarverkstad, en samlingslokal och föreningens arkiv. Sedan år 1973 driver Högalids Hembygdsförening Ekermanska malmgården, som är en av de äldsta malmgårdarna i trä på Södermalm som idag är tillgänglig för allmänheten.

Ekermanska malmgården 2017

Facebook – Ekermanska Malmgården Högalids Hembygdsförening